1. Algemeen
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van taronjashop.nl handelend onder de handelsnaam Taronja, gevestigd aan Pletterstraat 1 8011VG te Zwolle. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Zwolle met het inschrijfnummer: 68382812.
  1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Taronjashop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
   
  2.Levering en retournering
  2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2. Levering zal plaatsvinden binnen 3werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd van 3 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van Taronjashop ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Taronjashop te ontbinden, door dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan Taronjashop  te melden.  Taronjashop  zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. 
  2.3. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
  2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 werkdagen nadat  Taronja  het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
  2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen 14 dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Taronjashop te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
  2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan Taronjashop  te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Taronjashop, terug te sturen naar een door Taronjashop vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het retour verzenden te dragen.
  2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Taronjashop ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Taronjashop deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat Taronjashop het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die Taronjashop heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen worden vergoed. Mits de bestelling in zijn geheel wordt teruggestuurd. Mocht de klant klant slechts een gedeelte van de ontvangen bestelling terugsturen dan ontvangt de klant de reeds betaalde verzendkosten echter niet terug, conform de wetgeving.
  2.8. Taronjashop behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Taronjashop of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
  2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Taronjashop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Taronjashop de klant hiervan schriftelijk (per brief of e-mail) in kennis stellen. Taronjashop  heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

  3. Prijzen/Verzendkosten
  3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro`s en inclusief 21% omzetbelasting (BTW), of 9% omzetbelasting (BTW) voor kookboeken en etenswaren. Voor bestellingen in Nederland wordt een bijdrage in de handeling- en verzendkosten (tarievenwijzer van DPD pakketservice) per bestelling in rekening gebracht en boven de € 65,00 en meer zijn de verzendkosten gratis*, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. (*geldt alleen binnen Nederland.)
  3.2. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
  3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
   
  4.Privacy
  4.1. Indien u een bestelling plaatst bij Taronjashop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Taronjashop. 
  Taronjashop houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
  4.2. Taronjashop respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
  4.3. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
  4.4. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Taronjashop. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Taronjashop. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  4.5. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Taronjashop over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Taronjashop. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
   
   
 1. Garanties
  5.1. Taronjashop staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daar mede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
  5.2. De garantietermijn van Taronjashop komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid. 
  5.3. Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.

  6. Offertes
  6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. 
  6.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Taronjashop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
  6.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Taronjashop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

  7. Overeenkomst
  7.1. Een overeenkomst tussen Taronjashop en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Taronjashop op haalbaarheid is beoordeeld. 
  7.2. Taronjashop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

  8. Afbeeldingen en specificaties
  8.1. Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Taronjashop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  9. Overmacht
  9.1. Taronjashop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
  9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Taronjashop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
  9.3. Taronjashop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Taronjashop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
   
 1. Communicatie
  10.1. Taronjashop is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Taronjashop, dan wel tussen Taronjashop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Taronjashop
  .
  11. Klachten
  11.1.Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door 
  Taronjashop serieus in behandeling worden genomen.
  11.2. De klant dient een klacht schriftelijk (per brief of e-mail) kenbaar te maken bij Taronjashop (info@taronjashop.nl).
  11.3. Taronjashop zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Taronjashop zal de klant hierover informeren. 

  12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
  12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Taronjashop geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  12.2. Op Taronjashop garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door taronjashop.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

  13. Diversen
  13.1. Indien de klant aan Taronjashop schriftelijk opgave doet van een adres, dan is Op Taronjashop gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Taronjashop van de klant een nieuw adres heeft ontvangen.
  13.2. Taronjashop is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

  14. Toepasselijke recht en geschillenregeling
  14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Taronjashop is het Nederlands recht van toepassing.
  14.2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Taronjashop en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zwolle kennis, tenzij Taronjashop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Download de algemene voorwaarden